18 สิงหาคม  2554 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

   โดยแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

    และจัดนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์และแสดงกลทางวิทยาศาสตร์

 

      นายชาญวิทย์  อาจสม  :  ถ่ายภาพ  [ภาพกิจกรรม]

   13-14 สิงหาคม  2554 ข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษาและ

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศึกษาดูงาน จ.เพชรบุรี

  ตลาดอัมพวา จ.สมุทรสงคราม

 

     นายชาญวิทย์ อาจสม : ถ่ายภาพ  [ภาพกิจกรรม ]

   12  สิงหาคม 2554  โรงเรียนเข้าร่วมงานราชพิธีวันแม่แห่งชาติ 2554

    ณ  ที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด  

 

      นายชาญวิทย์ อาจสม  :  ถ่ายภาพ   [ภาพกิจกรรม]

   11  สิงหาคม 2554  โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2554

  และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน  65  ทุน

 

      นายชาญวิทย์ อาจสม  :  ถ่ายภาพ   [ภาพกิจกรรม]

   9 สิงหาคม 2554  คณะครู ผู้รับผิดชอบมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ

  ภายในโรงเรียน จำนวน  16  คน ศึกษาดูงานการประเมินภายนอกรอบ3

  ณ โรงเรียนกระสังพิทยาคม  อ.กระสัง  จ.บุรีรัมย์

 

      นายชาญวิทย์ อาจสม  :  ถ่ายภาพ   [ภาพกิจกรรม]

    8 สิงหาคม 2554  โรงเรียนร่วมกับโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม 20 โรง

  นำทีมโดยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.รอ.2 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ

  เรียนร่วม ณ โรงเรียนชุมชนสามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี

 

      นายชาญวิทย์ อาจสม  :  ถ่ายภาพ   [ภาพกิจกรรม]

     29 กรกฎาคม 2554  โรงเรียนจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2554

   โดยจัดกิจกรรมแข่งขันด้านภาษาไทย 14 ประเภท  จัดนิทรรศการผลงาน

    นักเรียนและการแสดงละครบนเวท ีเรื่องพระอภัยมณี  ตอนสุดสาคร

    ตาม หาพระบิดาที่เมืองการเวก

      นายชาญวิทย์ อาจสม  :  ถ่ายภาพ   [ภาพกิจกรรม] [ประกาศผลแข่งขัน]

     14 กรกฎาคม 2554 โรงเรียนจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้คู่ชีวิตลดมลพิษ

  สนองพระราชดำริเศรษฐกิจแบบพอเพียง ถวายเป็นพุทธบูชาและมี

  พิธีถวายต้นเทียนเข้าพรรษา 3 วัดคือวัดกลาง วัดเหนือ และวัดสว่าง

                           

         นายชาญวิทย์   อาจสม :  ถ่ายภาพ [ภาพกิจกรรม]

        24  มิถุนายน  2554 โรงเรียนเดินรณรงค์รวมพลังไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

  ส.ส.ภายในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ  "เลือกเบอร์ที่รักเลือกพรรค

  ที่ชอบ  อย่าพลาดเพื่อประเทศชาติของเรา"

 

        นายชาญวิทย์   อาจสม :  ถ่ายภาพ [ภาพกิจกรรม]

     24  มิถุนายน 2554  โรงเรียนเดินรณรงค์ 84 พรรษาเทิดไทองค์ราชันร่วมต้านยาเสพติด  และจัดงานวันสุนทรภู่รำลึก ณ หอประชุมใหญ่

      นายชาญวิทย์   อาจสม :  ถ่ายภาพ [ภาพกิจกรรม]  

      9  มีนาคม 2554  โรงเรียนจัดงานบัณฑิตน้อย  ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ 2  ที่จบการศึกษาชั้นสุงสุดของปฐมวัย

        นายชาญวิทย์   อาจสม :  ถ่ายภาพ [ภาพกิจกรรม]  

    26  พฤศจิกายน 2554 โรงเรียนเลี้ยงต้อนรับนายอุดมการณ์  หลักคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่ และนางพิสมัย  กิตติวัฒนพล  รองผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่  ณ หอประชุม  ใหญ่โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ                  

      นายชาญวิทย์ อาจสม  :  ถ่ายภาพ  [ภาพกิจกรรม]

        ลูกเสือ - ยุวกาชาด ช่วงชั้นที่ 2 ร.ร.เมืองสุวรรณภูมิ เข้าค่ายพักแรม
   และเดินทางไกล ณ ค่ายจิระนนท์ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์และทัศนศึกษา
   คชศึกษา หมู่บ้านเลี้ยงช้างใหญ่ที่สุดในโลก บ้านตากลาง อ.ท่าตูม
   จ.สุรินทร์ (19 - 20 กุมภาพันธ์ 2553)
    
 นายชาญวิทย์  อาจสม  :  ถ่ายภาพ  [ภาพกิจกรรม]

     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ร.ร.เมืองสุวรรณภูมิ ทัศนศึกษา
   แหล่งเรียนรู้จังหวัดกาฬสินธุ์ พิพิธภัณฑ์สิรินธร(ไดโนเสาร์ภูกุ่มข้าว)
   วัดภูสิงห์  สวนสะออน  เขื่อนลำปาว หาดดอกเกด (15 มกราคม 2553)
      
นายชาญวิทย์  อาจสม  :  ถ่ายภาพ  [ ภาพกิจกรรม ]

       นักเรียนและคณะครูโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ  แลกเปลี่ยนของขวัญ
  ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ทุกระดับชั้น เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2552
     
     
นายชาญวิทย์  อาจสม : ถ่ายภาพ  [ ภาพกิจกรรม ]

    ¹นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ร.ร.เมืองสุวรรณภูมิ ทัศนศึกษา
 แหล่งเรียนรู้จังหวัดนครราชสีมา:วัดหลวงพ่อโต สวนสัตว์นครราชสีมา
 บ้านด่านเกวียน อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย (29 ธันวาคม 2552)
     
นายชาญวิทย์  อาจสม : ถ่ายภาพ  [ ภาพกิจกรรม ]

    คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ  เข้าร่วมแข่งขันงาน
  กีฬา-กรีฑานักเรียนศูนย์เครือข่ายเมืองสุวรรณ ประจำปี 2552
  เมื่อวันที่ 24-25 ธันวาคม  2552 ณ สนามโรงเรียนเมืองใหม่ฯ
      
นายชาญวิทย์  อาจสม  :  ถ่ายภาพ  [ ภาพกิจกรรม ]  

      คณะครูโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ  ร่วมงานวันรัฐธรรมนูญ  
  ชาวสุวรรณภูมิร่วมใจตักบาตรประชาธิปไตยเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน  

  ตักบาตรพระ 1,500 รูป
 วันที่ 10 ธ.ค.52 เวลา 06.00 น.
  ณ ถนนพระรัตนวงษา  อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด
      
นายชาญวิทย์  อาจสม  :  ถ่ายภาพ     [ ภาพกิจกรรม ]  

    คณะครูโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ  เข้าร่วมงานรัฐพิธี
  วันพ่อแห่งชาติ  เมื่อวันที่  5  ธันวาคม 2552
  ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ
     
นายชาญวิทย์  อาจสม  :  ถ่ายภาพ  [ ภาพกิจกรรม ]

     ผู้บังคับบัญชาลุกเสือ ผู้กำกับลุกเสือ  ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสำรอง
  โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ  จำนวน  309 คน ประกอบพิธีราชสดุดี
  คล้ายวันวชิราวุธ  ประจำปี 2552  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552
       นายชาญวิทย์  อาจสม  :  ถ่ายภาพ  [
ภาพกิจกรรม ]  

    คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ  เข้าร่วมพิธีเปิดงาน
  ศิลปหัตถกรรมนักเรียน"จากทุ่งกุลา...สู่ความเป็นเลิศ"ของ สพท.รอ.2
  เมื่อวันที่  26 พฤศจิกายน 2552 เวลา 15.30 น      .      
     นายชาญวิทย์  อาจสม  :  ถ่ายภาพ              [
ภาพกิจกรรม ]

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 2
จาก สมศ. 3 ท่าน คิอ นางพรรณิภา สร้อยน้ำ, นางทองดี หมื่นจำนงค์,
นายไพจิตร ถาวโรฤทธิ์  เข้าประเมินโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
เมื่อวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2552                        
    นายชาญวิทย์  อาจสม  :  ถ่ายภาพ               
[ ภาพกิจกรรม ]

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ  
เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 3 / 2552 ณ ห้องประชุมอาคาร 1
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552
     นายชาญวิทย์  อาจสม  : ถ่ายภาพ

     คณะครูโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ  เข้าร่วมงานวันปิยมหาราช
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2552

    นายชาญวิทย์  อาจสม  :  ถ่ายภาพ                
[ ภาพกิจกรรม ]

     นายประไพ  รัตนไพจิต  ผอ.สพท.รอ.2 เป็นประธานเปิดงาน
แข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน "เมืองสุวรรณภูมิเกมส์ 2009"  
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2552  
     นายชาญวิทย์  อาจสม  :  ถ่ายภาพ              
 [ ภาพกิจกรรม ]

   ครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ จำนวน 47 คน ร่วมงาน
Car Free Day 2009 ของอำเภอสุวรรณภูมิ  เพื่อรณรงค์ขี่จักรยาน
รักสิ่งแวดล้อม ต้านภาวะโลกร้อน เมื่อวันที่ 20 ก.ย.2552
      นายชาญวิทย์  อาจสม  :  ถ่ายภาพ              [
ภาพกิจกรรม ]

  โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ รับการประเมินโรงเรียนผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ ในวันที่ 8 กันยายน 2552
    
     นายชาญวิทย์  อาจสม  :  ถ่ายภาพ            
   [ ภาพกิจกรรม ]

   โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ  จัดงานแสดงมุุฑิตาจิตให้ก่ครูเกษียณ
อายุราชการ ปีพ.ศ.2552  จำนวน 3 ท่าน คือ
     1. นายสังคม  สังขศิลา ครูชำนาญการ
     2. นางสงวนทรัพย์  จันทร์สระคู ครูชำนาญการพิเศษ
     3. นางอุทัย  เดชสองชั้น  ครูชำนาญการ
เมื่อวันที่ 18  กันยายน 2552
      นายชาญวิทย์  อาจสม  :  ถ่ายภาพ          
   [ ภาพกิจกรรม ]